WITAMY NA STRONIE PTTK OCHOTA


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ochota im. W. Żuławskiego

ul. Częstochowska 11/15 02-344 Warszawa tel. 781-984-281 e-mail: poczta[at]ochota.pttk.pl
Strona główna
Wstęp
Zarząd
Siedziba
Turystyka piesza
Turystyka górska
Krajoznawstwo
Kalendarz imprez
Konkursy, spotkania, wystawy
Nasze imprezy
Realizacja zadań ZG PTTK
Pisali o nas
Linki

Kontakt24 godzinny zegar
12 godzinny zegar
Przepisy RODO
Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
W związku z tym przekazujemy Państwu informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny w Warszawie ul. Senatorska 11 , 00-950 Warszawa, współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jako członka zwyczajnego PTTK jest macierzysty Oddział PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego w Warszawie, ul. Częstochowska 11/15, 02- 344 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ZG PTTK-krapst@krapst.eu;

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane podczas kontaktów Państwa z nami. Są to dane osobowe zawarte w deklaracjach członkowskich PTTK (z adnotacją o zapłaceniu składki), rejestry odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych oraz dane potrzebne do zawarcia umów ubezpieczenia dla uczestników organizowanych przez nas sporadycznie wycieczek.

Cele przetwarzania.
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych PTTK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie ze Statutem PTTK. W szczególności dotyczy to: wystawienia legitymacji członkowskiej i prowadzenia ewidencji przedłużania jej ważności, kontaktu z udzielającym zgody w celu przekazywania informacji o organizowanych wycieczkach oraz informacji organizacyjnych o zebraniach, spotkaniach i in., wypełnienia wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wypełnienia wniosków na odznaczenia i wyróżnienia stosowanych w PTTK oraz w organach państwowych i samorządowych. Ponadto prowadzone będą statystyki i dokonywane analizy związane z rejestrami odznak oraz dokumentacja wymagana przez przepisy prawa.

Komu możemy przekazać dane?
Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przechowywanie danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Oddział PTTK Ochota w Warszawie oraz w Centralnym Rejestrze Członków PTTK w ZG PTTK w Warszawie przez okres Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu. Dane te zostaną usunięte przez wpóładministratora danych osobowych po skreśleniu Pani/Pana z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej PTTK. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych po skreśleniu z listy członków zwyczajnych PTTK wynosi 5 lat od daty ustania członkostwa

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Posiada Pani /Pan prawo żądania od administratora i współadministratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych. Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania w pełnym zakresie z praw przysługujących członkowi PTTK, a nawet odmową przyznania praw wynikających ze Statutu PTTK i Karty praw i obowiązków członka PTTK.